Aither
       
     
Asteria
       
     
Atlas
       
     
Aura
       
     
Eos
       
     
Hera
       
     
Iris
       
     
Poseidon
       
     
Seline
       
     
Zeus
       
     
Aither
       
     
Aither

2017, Brass and copper with rose gold, 6 x 6 x 5 cm

Asteria
       
     
Asteria

2017, Brass and copper with rose gold, 8 x 5 x 5 cm

Atlas
       
     
Atlas

2017, brass and copper, 6.5 x 4.5 x 4 cm

Aura
       
     
Aura

2017, brass and copper with rose gold, 6 x 3 x 3.5 cm 

Eos
       
     
Eos

2017, brass and copper, 5 x 4 x 3 cm

Hera
       
     
Hera

2017, brass and copper, 6 x 3.5 x 3.5 cm

Iris
       
     
Iris

2017, brass and copper, 5.5 x 4 x 4cm

Poseidon
       
     
Poseidon

2017, brass and copper with rose gold

Seline
       
     
Seline

2017, brass and copper, 6.5 x 5 x 3.5 cm

Zeus
       
     
Zeus

2017, brass and copper with rose gold, 5 x 5 x 4.5 cm